Home Procedura rekrutacyjna
  1. Wypełnienie przez szkoły (dyrektorów) dokumentów rekrutacyjnych i przekazanie ich do Biura Projektu (osobiście lub listownie); szkoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłosić chęć przystąpienia do projektu składając wypełniony formularz rekrutacyjny
  2. Wybór szkół do Projektu przez Komisję Rekrutacyjną (podstawowymi kryteriami są wyniki matur i wielkość miejscowości)
  3. Wypełnienie przez uczniów i nauczycieli dokumentów rekrutacyjnych, przekazanie dokumentów do Biura Projektu lub do kadry projektu
  4. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym
  5. Zakwalifikowanie uczniów i nauczycieli do udziału w Projekcie - podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest wskazanie w formularzu zgłoszeniowym zainteresowania wybranymi kompetencjami, potrzeba motywacji i chęć udziału w projekcie.

Szkoły, które zakwalifikują się do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu dokumentów:

- deklaracji dyrektora o udziale szkoły w projekcie

- deklaracji wychowawcy uczniów z danej szkoły o udziale w projekcie

- deklaracja każdego ucznia o przystąpieniu do projektu (podpis ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych ucznia)

 

Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy ustalony limit uczestników projektu, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane do programu, na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.

O wyniku rekrutacji uczniowie i nauczyciele zostaną poinformowani przez dyrektora lub koordynatora szkolnego.